Jak vznikal Český Těšín

2. a 5. listopadu 1918 podepsána prozatímní úmluva mezi Radou Narodowou a
Zemským národním výborem pro Slezsko.
25. listopadu 1918 vypsání voleb do polského sejmu
23. - 30. ledna 1919 sedmidenní válka, obsazení Těšínska československým
vojskem s dohodovými důstojníky
3. února 1919 v Paříži byla ustanovena nová demarkační linie
12. února 1919 příjezd Mezidohodové kontrolní komise do Těšína
25. února 1919 podepsána vojenská dohoda, která přesně vymezovala a
určovala demarkační linii a ponechávala obou státům na
Těšínsku nejvíce 4 vojenské prapory o síle 3000 mužů
jaro 1919 sporem o Těšínsko se zabývala Pařížská mírová
konference
21. - 29. července 1919 Českopolská konference v Krakově. Poslední snaha o
dohodu mezi oběmi stranami, po neúspěchu se celá
Těšínská otázka vrátila na pařížskou mírovou konferenci.
22. srpen 1919 návrh na tzv. Tissiho linii, Československo by podle
tohoto návrhu ztratilo půlku z karvinského uhelného revíru
a košicko – bohumínskou dráhu.
27. září 1919 rozhodnutí Spojenecké rady o vyhlášení plebiscitu na
sporném území, měl mít pouze informační charakter
říjen – prosinec 1919 jednání a dohady o tom, kdo může a nemůže hlasovat,
vyostření vztahů mezi Čechy, Němci a Poláky, vášnivá
střetnutí s oběťmi na životech
30. ledna 1920 příjezd Mezidohodové plebiscitní komise, která se stala
faktickým vládcem nad Těšínskem.
únor - květen 1920 bouře, demonstrace a nepokoje na Těšínsku. Vznik Polské
vojenské organizace a Občanské obrany, období tzv.
bojůvek.
23. března 1920 zveřejněny podmínky hlasování, hlasovací právo přiřčeno
všem, jenž k 1. lednem 1919 dovršily 20 rok života a
přitom mohli doložit domovské právo nebo trvalé bydliště
před 1. srpnem 1914

květen 1920 období nových bouří a demonstrací, 7. května zahájili
stávku čeští havíři, 21. května zahájilo stávku na 10. 000
polských horníků. Mezidohodová plebiscitní komise
sdělila do Paříže, že plebiscit je v momentální situaci
nemožný.
24. května 1920 návrh arbitráže
25. května 1920 vyhlášení výjimečného stavu na Těšínsku
22. června 1920 Polsko oficiálně odmítá plebiscit a přijímá arbitráž
2. července 1920 vyhlášení vojenské diktatury na Těšínsku
7. červenec 1920 poté, co československá strana odmítla arbitráž, oznámili
velvyslanci oběma stranám, že Těšínsko bude rozděleno
plebiscitem a to nejpozději do 25. července 1920
8. – 10. července 1920 nové jednání velvyslanců dohody v belgických Spa o
Těšínsku.
10. července 1920 E. Beneš a I. Grabski podepsali prohlášení, jímž dali
souhlas k provedení arbitráže.
28. července 1920 spojenecká konference rozhodla o rozdělení Těšínska mezi
oba státy a s konečnou platností vytyčila definitivní
hranice.

 

 

 

Těšínsko s navrhovanými, prozatímními a konečnými hranicemi

(Valenta, J.: Vyvrcholení národně osvobozeneckého hnutí a utvoření samostatných států (1918 – 1920).
In: Češi a Poláci v minulosti, Praha 1967, s. 432.)